Politika integrovaného systému řízení

(dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005)

Firma KKS - servis, spol. s r.o. provádí a komplexní rekonstrukční práce rodinných domů, bytů,
kanceláří, nebytových objektů, hotelů a rekreačních center s důrazem na nadstandardní
kvalitu řemeslných prací včetně projektové dokumentace.
Stavby jsou realizovány po celém území České republiky, pro investory tuzemské i zahraniční.
Spokojenost investorů stejně jako respektování jejich individuálních požadavků je dílem kolektivu
odpovědných a zkušených techniků ve výrobě. Při realizaci zakázek využíváme ve velké míře materiály
z vlastních prodejních skladů a současně využíváme nejmodernější technologie stavebních materiálů,
vše se snahou a jasným cílem upevnit si postavení na trhu stavebních prací a dále zvyšovat
důvěru investorů k jakosti vlastní produkce
Do svých produktů integrujeme výrobky a služby našich dodavatelů, u kterých průběžně prověřujeme a
hodnotíme kvalitu a bezpečnost jejich dodávek. Naše úsilí vyhovět oprávněným požadavkům zákazníků
je podporováno účinnou a nezávislou kontrolou kvality. Kvalita práce našich pracovníků i
subdodavatelů je neustále přísně sledována, kontrolována a následně zhodnocována.

Naší vizí je být spolehlivým dodavatelem a trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah,
objem, kvalitu a termín dodání našich výrobků a služeb. Naší politikou kvality je trvale zlepšovat
systém managementu kvality a environmentálního managementu ve shodě s normami ČSN EN ISO 9001:2009
a ČSN EN ISO14001:2005.
Tento systém je základem pro vytvoření efektivního realizačního systému v KKS - servis, spol. s
r.o. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Podporujeme a vyžadujeme
aktivní účast pracovníků při tomto úsilí. Environmentální systém řízení tvoří v naší
společnosti systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO
14001:2005.

Zavazujeme se:
- Chránit životní prostředí a přírodní zdroje.
- Minimalizovat negativní dopad případných havárií.
- Prosazovat a užívat realizační prostředky, šetrné k životnímu prostředí.
- Vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí) od dodavatelů
služeb svých subdodavatelů.
- Předcházet znečištění životního prostředí.
- Dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky orgánů státní
správy a místní samosprávy.
- Zajistit stabilní kvalitu všech produktů za konkurenční ceny.
- Udržovat technické vybavení firmy potřebné k realizaci na potřebné úrovni a v řádném technickém
stavu.
- Ověřovat kvalitu výrobků investory v průběhu realizace i v povýrobní etapě.
- Podporovat zajištění potřebných zdrojů pro naplňování politiky ISŘ jak po stránce personální,
tak i
po stránce materiální.

K prosazování environmentálních zásad využívat systém vzdělávání a motivace svých
pracovníků na trvalém zlepšování environmentálního profilu společnosti. Stanovení cílů, programů a
cílových hodnot a jejich pravidelné hodnocení je základní metodou efektivního řízení. Vedení
společnosti se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky environmentálního systému řízení vytvoří
všechny potřebné podmínky a aktivně podporuje aktivní účast pracovníků na rozvoji ISŘ.

Ve Zlíně, dne 1. 4. 2010 Ing. Jiří Křivinka, jednatel